နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ကိုယ္ပိုင္စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ GI 11 line Coil ျဖတ္စက္ ၊ 9 line Coil ျဖတ္စက္ ၊ Decking Sheet ျဖတ္စက္ ၊ PPGI ကာလာ Plain Coil ျဖတ္စက္ ၊ ေခါင္ခ်ိဳးစက္ တို ့ျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ကာ ျမန္မာနုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးသို ့လက္လီလက္ကား ျဖန့္ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္

Sushade Machine

PPGI Plain Cutting Machine

4 angle Cutting Machine

4 angle Cutting Machine

GI 9 Line Cutting Machine

GI 11 Line Cutting Machine

4 angle Cutting Machine

Decking Sheet Cutting Machine

Decking Sheet Cutting Machine

Decking Sheet Cutting Machine