ကြ်န္ေတာ္တို ့၏ Two Stars စက္ရံုသည္ ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကြင္းေဘးရွိ ေဇကမာၻ၀င္းထဲတြင္တည္ရွိပါသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့စက္ရံုတြင္ GI Plain အလိပ္မ်ား ၊ PPGI Plain အလိပ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ ့အျပားသို ့လက္လီလက္ကား ျဖန္ ့ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္ ။ H-Beam , I – Beam , U -Beam , C- Channel , Decking Sheet မ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္ ။