ေတာင္ငူျမိဳ ့ရွိ Royal A To Z Holdings Co.,Ltd တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ားအလိုရွိပါသည္။

All Position Job Funciton Location Upload Your CV
Branch Manager —1 Post (Female)

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

အသက္ ၃၀ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။

စီမံခန္ ့ခြဲမွဳႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ ၅ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ ပက္သက္၍ Knowledge ရွိရမည္။

Branch တစ္ခုလံုး၏ ၀န္ထမ္းေရးရာမွစ၍ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ Warehouse ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား စီမံခန့္ခြဲနိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Email , Internet ေကာင္းစြာ အသုံးျပဳနိုင္ရမည္။

 

Taung Ngu
Tele Sale & Marketing
5 Posts( Female)

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Sale & Marketing ႏွင့္ ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ ့ၾကံဳ အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

Taung Ngu ျမိဳ ့နယ္ရွိ ျမိဳ ့တြင္းျမိဳ ့ျပင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ကြ်မ္းက်င္စြာ သြားလာနိုင္ရမည္။

Customer မ်ားႏွင့္ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္ရမည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍

ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Taung Ngu
Door To Door Marketing
3 Post (Female)

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Sale & Marketing ႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ ့ၾကံဳ အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

Taung Ngu ျမိဳ ့နယ္ရွိ ျမိဳ ့တြင္းျမိဳ ့ျပင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ကြ်မ္းက်င္စြာ သြားလာနိုင္ရမည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါငး္၍

ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

နယ္ခရီးသြားလာနုိင္ရမည္။။

Taung Ngu

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ CV တစ္စံု ၊ ရပ္ကြက္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ မိတၱဳ ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဳ ၊ ၆လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံု ၃ပံု ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဳ Labour Card တုိ ့ႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

ေမးလ္ျဖင့္ေပးပို ့ေလွ်ာက္ထားလိုပါက mailto:tnuroyalatoz@gmail.com/atoztnuadm@gmail.com”>tnuroyalatoz@gmail.com/atoztnuadm@gmail.com သို ့လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိင္ပါသည္။

လူကိုယ္တုိင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုပါက အမွတ္ ( ၄၈၉၊၄၉၀) ၊ ရန္ကုန္- မႏၱေလးလမ္းမၾကီးေဘး ၊ ပုဂံလမ္း ႏွင္ ့အင္း၀လမ္းမၾကီး အေရွ ့ဘက္ျခမ္း ၊ အမွတ္(၂၂) ၊ မင္းၾကီးညိဳရပ္ကြက္ ၊ေတာင္ငူျမိဳ ့သို ့လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

အေသးစိ္တ္သိရွိလိုပါက PH- 054 25678 , 054 25679 , 09-445442220 , 09-445442221 သို ့ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိင္ပါသည္။