HRB 400 — 10mm ,12mm ,16 mm ,18 mm ,20 mm , 25mm
HRB 500 —- 10mm , 12mm , 16mm , 18mm ,20mm , 22mm ,25mm ,28mm အစရွိတဲ့ Wire Rod မ်ားကို တန္ခ်ိန္ႏွင့္သာမက လူၾကီးမင္းတို ့လိုအပ္သလို အေခ်ာင္းေရမ်ားျဖင့္လည္း ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ ။

Showing all 1 result