ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ့ရွိ Royal A To Z Holding Co.,Ltd တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ပါ၀န္ထမ္းမ်ား အလိုရွိပါသည္။

All Position Job Funciton Location Upload Your CV
Branch Manager

1 Post

တကၠသို္လ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုခုရရွိျပီးသူ ျဖစ္ရမည္။

အသက္ (၃၀)ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။

စီမံခန္ ့ခြဲမွဳႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ ၅ႏွစ္အထက္ရွိရမယ္။

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ ပက္သက္၍ Knowledge ရိွရမည္။

Branch တစ္ခုလံုး၏ ၀န္ထမ္းေရးရာမွစ၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ႏွင့္ Warehouse ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား စီမံခန္ ့ခြဲနုိင္သူျဖစ္ရမည္။

Email , Internet ေကာင္းစြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။

Mawlamyaing
Operation Manager

2 Posts

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

အသက္ (၃၀)ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။

Marketing ပုိင္းႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ ၄ ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

အိ္မ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ပက္သက္၍ Knowledge ရိွရမည္။

Computer , Email , Internet ေကာင္းစြာအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။

Mawlamyaing
Senior Accountant 3 Posts

B-Com သို့မဟုတ္ ဘဲြ ့ရျဖစ္ရမည္။

LCCI Level 3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Computer ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။

Excel ပုိင္းကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။

လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ရွိရမည္။

Mawlamyaing
Junior Accountant

5 Posts

B-Com သို ့မဟုတ္ ဘြဲ ့ရျဖစ္ရမည္။

LCCI Level 3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Computer ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။

Excel ပုိင္းကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိင္ရမည္။

လုပ္ငန္းပိုင္း အေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၂ ႏွစ္ရွိရမည္။

Mawlamyaing
Head Cashier

1 Posts

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

LCCI Level 3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Computer ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။းလာနိုင္ရမည္။

Excel ပိုင္းကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။္ရမည္။

ေငြေၾကးပိုင္းႏွင့္ပက္သက္၍ စနစ္တက် တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖဖစ္ရမည္။

လုပ္ငန္းပိုင္း အေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္ရွိရမည္။

Mawlamyaing
POS Cashier

5 Posts

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

LCCI Level 3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Computer ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။

Excel ပုိင္းကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိင္ရမည္။

ေငြေၾကးပိုင္းႏွင့္ပက္သက္၍ စနစ္တက် တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖဖစ္ရမည္။

လုပ္ငန္းပိုင္း အေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္ရွိရမည္။

Mawlamyaing
Sales Supervisior

3 Posts

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

အေရာင္းႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၃ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

မိမိ Sale Team ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေကာင္းစြာ စီမံခန္ ့ခြဲနိုင္ရမည္။

အေပါင္းအသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Mawlamyaing
Junior Sale

10 Posts

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

အေရာင္းႏွင့္ပက္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။

မိမိ Sale Team ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေကာင္းစြာ စီမံခန္ ့ခြဲနိုင္ရမည္။

အေပါင္းအသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Mawlamyaing
Store Supervisior

3 Posts

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Computer ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။

Word , Excel , Email ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။

သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ရွိ၇မည္။

ပစၥည္းအ၀င္အထြက္ စာရင္းဇယားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ စီမံခန္ ့ခြဲ နိုင္ရမည္။

Inventory List ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို အခ်ိန္မီ တင္ျပနိုင္ရမည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အသင္းအဖြဲ ့အလုိက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Mawlamyaing
Junior Staff (Store)

5 Posts

တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ ့တစ္ခုရရွိျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Computer ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္သူျဖစ္ရမည္။

Word , Excel , Email ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။

သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအေတြ ့အၾကံဳ အနည္းဆံုး ၁ႏွစ္ရွိ၇မည္။

ပစၥည္းအ၀င္အထြက္ စာရင္းဇယားမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္စြာ စီမံခန္ ့ခြဲ နိုင္ရမည္။

Inventory List ႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို အခ်ိန္မီ တင္ျပနိုင္ရမည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အသင္းအဖြဲ ့အလုိက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Mawlamyaing
Tally

5 Posts

အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင္ ့သို ့မဟုတ္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

Warehouse ႏွင့္ပက္သက္၍ အေတြ ့အၾကံဳရွိသူ ဦးစားေပးမည္။

ေစ့စပ္ေသခ်ာ၍ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Mawlamyaing
Driver

3 Posts

အသက္ ၂၅ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ရမည္။

ယာဥ္္ေမာင္းလုိင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္။

လုိအပ္ပါက နယ္ခရီးသြားနိုင္သူျဖစ္ရမည္။

အရက္ေသစာအေသာက္အစားကင္းသူျဖစ္ရမည္။

ျမိဳ ့တြငး္ျမိဳ ့ျပင္ ကြ်မ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္သူျဖစ္ရမည္။

Mawlamyaing
Labour

15 Posts

အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

အရက္ေသစာ အေသာက္အစားကင္းသူျဖစ္ရမည္။

Mawlamyaing

အထက္ပါ Position မ်ားအားလံုး စိတ္၀င္စားပါက ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ့ျပည္နယ္ အလုပ္သမားရံုးသို ့အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ CV တစ္စံု ၊ ရပ္ကြက္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ မိတၱဴ ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ  ၊ 6 လအတြင္းရို္က္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံု ၃ပံု ႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴ ၊ Labour ကတ္ႏွင့္အတူ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏီုင္ပါသည္။

ေမးလ္ျဖင့္ေပးပို ့ေလွ်ာက္ထားလိုပါက lwinoohtwe.hr@gmail.com သို ့ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ၀၁-၉၆၄၀၂၇၆ ၊ ၀၉-၄၄၁၇၉၉၉၉၁ ၊ ၀၉-၄၃၀၈၅၄၀၈ သို ့ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။